Polityka Prywatności

Spółka High Spot D. Rojewska, H. Kisielińska, A. Chrzanowska, High Spot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, A. Hermanowska spółka jawna przykłada szczególną wagę do ochrony Państwa prywatności i z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę, bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych, w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zmianą, utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Spółka High Spot D. Rojewska, H. Kisielińska, A. Chrzanowska, High Spot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, A. Hermanowska spółka jawna zapewnia przetwarzanie Państwa danych osobowych w sposób zgodny z obowiązującym prawem polskim i europejskim, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Dz. U z 2018 , Nr 1000 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”.

W niniejszej Polityce Prywatności informujemy o aspektach przetwarzania danych osobowych w zakresie: działania naszej strony internetowej pod adresem www.highspot.pl, świadczenia przez nas usług w ramach prowadzonej działalności agencyjnej, wymiany korespondencji papierowej i elektronicznej, procesu rekrutacji, prowadzenia rozmów telefonicznych lub za pośrednictwem innych urządzeń do porozumiewania się na odległość lub odbywanych spotkań.

Informacje wstępne

Administratorem danych osobowych jest Spółka High Spot D. Rojewska, H. Kisielińska, A. Chrzanowska, High Spot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, A. Hermanowska spółka jawna z siedzibą w Warszawie (00-419) przy ul. Rozbrat 44 A lok. 212, wpisana do rejestru przedsiebiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000377719, NIP: 9512332336, REGON: 142795541, zwana dalej Administratorem, lub Spółką.

We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się z nami pod adresem e mail: info@highspot.pl

Jakie dane osobowe zbieramy?

W przypadku korzystania ze strony internetowej pod adresem highspot.pl zbieramy dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z serwisu internetowego, historię przeglądania strony, liczbę odwiedzin, informacje techniczne, dotyczące urządzeń za pomocą których uzyskują Państwo dostęp do strony, w tym nazwę i dane urządzenia, z którego Państwo korzystają, dane dotyczące połączenia internetowego, adresu IP, odwiedzane strony, z której strony internetowej Państwo weszli na naszą stronę internetową, słowa kluczowe użyte do wyszukania naszej strony, rodzaj przeglądarki i język, datę i czas odwiedzin oraz inne podobne informacje, dostarczane przez przeglądarkę.

W przypadku korzystania ze świadczonych przez nas usług agencyjnych przetwarzamy dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, wizerunek, głos, wzrost, opis wyglądu, w szczególności kolor oczu, włosów, wymiary ciała, nagrania wideo lub nagrania dźwięku, datę i miejsce urodzenia, dorobek zawodowy, artystyczny, adres zamieszkania/zameldowania, korespondencyjny, inny adres typu skype, PESEL, numer dowodu osobistego, numer paszportu, NIP, numer telefonu, adres e mail, nick, numer rachunku bankowego, imiona i nazwiska rodziców, małżonków i dzieci.

W przypadku współpracy z nami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przetwarzamy dane osobowe takie jak: imię , nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny, PESEL, NIP, numer telefonu, adres e mail lub inny adres np. skype , numer rachunku bankowego, dorobek zawodowy.

W przypadku prowadzenia z nami wymiany korespondencji papierowej lub elektronicznej przetwarzamy dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, nick, adres e mail, adres korespondencyjny, zamieszkania/zameldowania, adres, służący do porozumiewania się na odległość, numer telefonu oraz inne dane, które Państwo nam zamieszczają w kierowanej korespondencji.

W przypadku prowadzenia z nami rozmów telefonicznych lub za pośrednictwem innych urządzeń, służących do porozumiewania się na odległość , a także podczas spotkań przetwarzamy dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, nick, adres, numer telefonu, głos lub oraz inne dane, które Państwo nam dostarczają podczas rozmów lub osobistych spotkań.

Podczas procesu rekrutacji do współpracy z naszą Spółką lub podczas wysyłania przez Państwa cv, portofolio lub listów motywacyjnych poza procesem rekrutacji , zbieramy dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, wizerunek, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania/zameldowania/adres korespondencyny, nick, data urodzenia, imiona rodziców, przebieg zatrudnienia, przebieg edukacji, zdobyte doświadczenie i inne dane Państwa identyfikujące wskazane w cv, liście motywacyjnym, portofolio i przedstawione podczas rozmowy kwalifikacyjnej i testów kwalifikacyjnych.

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lub ustawowe we wszystkich przypadkach, gdy obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z obowiązującego prawa. Jednocześnie zwracamy uwagę, że podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne dla odwiedzenia naszej strony internetowej, skorzystania ze świadczonych przez nas usług agencyjnych, dla przeprowadzenia rekrutacji lub nawiązania z nami współpracy oraz dla odbycia spotkania lub udzielenia Państwu odpowiedzi na zadane nam pytania i kierowaną do nas korespondencję.

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania:

Administrator oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:

A. w celu wykonania zobowiązań lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • zawarcie i wykonanie umów zawartych pomiędzy Administratorem a Osobą, której dane dotyczą;
 • należyte świadczenie usług agencyjnych, w szczególności pośrednictwo przy zawieraniu umów z zakresu wniesienia wkładu twórczego, rozporządzenia autorskimi prawami majątkowymi oraz zezwolenia na wykonywanie autorskich praw osobistych i dóbr osobistych;
 • należyte wykonywanie zawartych umów, innych niż agencyjne;

B. w celu wykonania zobowiązań prawnych (podstawa art. 6 ust. 1 lit c RODO)

realizacja obowiązków, wynikających z przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych
 • lub rachunkowych, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, z zakresu ochrony danych osobowych i innych;

C. Zgoda Osoby, której dane dotyczą (podstawa art. 6 ust. 1 lit a RODO)

 • przeprowadzenie procesu rekrutacji – dotyczy danych osobowych przekazanych w CV i liście motywacyjnym oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej innych niż imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, adres korespondencyjny, adres e mail, numer telefonu;
 • przyjmowanie ofert potencjalnych klientów lub współpracowników poza procesem rekrutacji – dotyczy danych osobowych, zawartych w cv, listach motywacyjnych, portofolio osób, z którymi nie zostały zawarte umowy o współpracy lub umowy agencyjne;
 • przetwarzanie danych osobowych przez okres 10 lat po zakończeniu procesu rekrutacyjnego lub po doręczeniu c.v., listu motywacyjnego, portofolio poza procesem rekrutacji celem nawiązania ewentualnej współpracy w przyszłości ;
 • przetwarzanie danych osobowych klientów, współpracowników po wygaśnięciu umów ;
 • przekazywanie danych osobowych klientów Administratora do państw trzecich i organizacji międzynarodowych w celu należytego wykonania umów przez Administratora;
 • wysyłanie newslettera, z treściami informacyjnymi, dotyczącymi osiągnięć zawodowych Administratora, działań artystycznych, podejmowanych przez Administratora i reprezentowanych przez niego klientów.

Udzielona przez Państwa dobrowolnie zgoda może być w każdej chwili wycofana , przy czym cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

D. Uzasadniony interes Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit f RODO)

przeprowadzanie procesów rekrutacyjnych, w tym w szczególności oceny kwalifikacji kandydata do współpracy u Administratora na określonym stanowisku, w celach oceny zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy u Administratora na określonym stanowisku, w celu wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia u Administratora i zawarcia z nią umowy o współpracę;

rozpatrywanie ofert klientów lub potencjalnych klientów Administratora ;

wykonywanie wszelkich czynności w związku ze świadczeniem usług przez Administratora w zakresie przedmiotu jego działalności, określonego w KRS;

udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane do Administratora elektronicznie, papierowo lub osobiście – wymiana korespondencji;

ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami;

ewentualne prowadzenie postępowań sądowych i innych postępowań;

prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej;

przelew wierzytelności;

cele archiwalne dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów ;

cele techniczne i statystyczne w odniesieniu do danych zebranych podczas odwiedzania stron internetowych, w szczególności zmierzające do usprawnienia działania strony internetowej Administratora i w celach związanych z administracją serwera;

potrzeba zachowania danych dla ewentualnego kontaktu lub współpracy w przyszłości w ramach przedmiotu działalności Administratora;

reklama, promocja Administratora;

tworzenie back up Administratora.

Profilowanie

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Kto jest Odbiorcą danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych są przede wszystkim podmioty, dzięki którym możemy należycie i efektywnie świadczyć nasze usługi agencyjne, w szczególności producenci filmowi, telewizyjni, teatralni, radiowi, domy mediowe, nadawcy telewizyjni i radiowi, teatry, szkoły filmowe, organizatorzy castingów, reżyserzy, a także współpracownicy, którzy zobowiązani są do przestrzegania wszelkich środków bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych.

Administrator korzysta z profesjonalnej obsługi księgowej, podatkowej, prawnej, w ramach której może w niektórych uzasadnionych przypadkach udostępniać Państwa dane osobowe księgowej, prawnikowi lub doradcy podatkowemu.

Ponadto Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym dla Administratora usługę informatyczną, podmiotom zapewniającym wsparcie IT Administratora, dostarczającym hosting strony internetowej, obsługującym serwery na których znajduje się strona internetowa, domena, podmiotom tworzącym i zapewniającym backup oraz podmiotom świadczącym usługę analityczną podczas odwiedzania naszej strony internetowej – Google Inc.

Z uwagi, że korzystamy z Google Analytics, niektóre Państwa dane osobowe, zebrane poprzez stronę internetową highspot.pl mogą być przekazywane do Google INc w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Informujemy Państwa, że transfer danych osobowych jest możliwy na podstawie decyzji Komisji Europejskiej EU-US Privacy Shield z 12 lipca 2016 r. 2016/1250 w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE – USA. Wyjaśnienia dotyczące użycia Google Analytics zamieszczamy poniżej.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe

Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przechowywane na naszych serwerach lub serwerach podmiotów z nami współpracujących, na back upie w specjalnie utworzonej w tym celu chmurze, w zabezpieczonych szafach oraz na dyskach komputerów, laptopów Administratora.

Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym lub bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wszystkie podmioty, które z nami współpracują są również zobowiązane do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez nas wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Dane osobowe osób, z którymi nie zawarłyśmy umowy agencyjnej lub umowy o współpracy są przechowywane przez okres 6 miesięcy od ich udostepnienia, chyba, że została nam udzielona zgoda na ich przechowywanie na okres 10 lat.

Dane osobowe innych osób, niż wskazane powyżej, przetwarzamy przez okres konieczny do realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności, nie dłużej niż 10 lat od ustania podstaw i celów ich przetwarzania lub przez okres, na który udzieli nam Państwo wyraźnej zgody lub jej Państwo nie odwołali.

Specyfika naszej działalności sprawia, że w uzasadnionych przypadkach, zobowiązani jesteśmy przetwarzać Państwa dane osobowe nawet, gdy już Państwo nie korzystają z naszych usług. Dotyczy to przede wszystkim przepisów podatkowych lub rachunkowych.

Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe przez przewidziany prawem okres dochodzenia ewentualnych roszczeń lub składania ewentualnych skarg.

Jednocześnie zapewniamy, że gdy faktycznie nie będziemy potrzebować Państwa danych osobowych, dane zostaną niezwłocznie usunięte i zanonimizowane.

Prawa Osoby, której dane osobowe przechowujemy

Administrator oświadcza, że każdej Osobie, której dane przetwarzamy przysługują następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO);
 2. Prawo do żądania sprostowania (poprawienia danych osobowych) – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO);
 3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym – art. 17 RODO) – w przypadku, gdy: i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przy jednoczesnym braku nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, iii) osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) – w przypadku, gdy: i) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia ich wykorzystywania, iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia , obrony lub dochodzenia roszczeń, iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
 5. Prawo przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO), ale tylko w przypadku, gdy i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taka osobę i, gdy ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) w przypadku, gdy zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją.

Z wymienionych wyżej praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się z nami przez wysłanie emaila na adres: info@highspot.pl

Państwa dane osobowe nie są profilowane.

Prawo wniesienia skargi

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Użycie Google Analytics przez Administratora

Administrator oświadcza, że na stronie internetowej www.highspot.pl używa Google Analytics i internetowy serwis analityczny, dostarczany przez Google. Google używa plików cookies. Informacje generowane przez cookies w przypadku każdego użycia przez Państwa naszej strony internetowej są przekazywane na serwer Google w USA i tam przetrzymywane. Google używa tych informacji w naszym imieniu do oceny wejść na naszą stronę, do kompilowania raportów o aktywności na naszej stronie oraz do dostarczania nam innych usług związanych z działalnością strony internetowej i używaniem Internetu. W tym przypadku pseudonimizacja profili użytkowników może być tworzona w wyniku przetwarzania danych osobowych.

Używamy Google Analytics tylko przy aktywnej usłudze anonimizacji IP, co oznacza, że IP adres będzie skracany i anonimizowany przez Google w obrębie wszystkich Państw Członkowskich UE lub innych stron umowy na obszarze EOG niezwłocznie jak Google otrzyma Państwa IP adres. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pełen adres IP będzie wysyłany na serwer Google, znajdujący się w USA i skracany tam. Adres IP dostarczany przez Państwa przeglądarkę internetową nie będzie łączony z innymi danymi przez Google.

Przekazanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej

Administrator oświadcza, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani poza Europejski Obszar Gospodarczy poza danymi przekazywanymi do Google Analytics zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz poza danymi osobowymi naszych Klientów, które będą przekazywane dna podstawie ich zgody w celu należytego wykonania świadczonych przez nas usług.

Zmiany Polityki Prywatności i inne informacje

Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian do Polityki Prywatności w każdej chwili. Zaktualizowana polityka prywatności będzie w każdym przypadku publikowana na stronie internetowej highspot.pl, w celu umożliwienia Państwu zapoznawania się na bieżąco z tym, jakie informacje zbieramy, jak je wykorzystujemy i w jakich okolicznościach możemy je wykorzystywać.

Administrator oświadcza, że nie odpowiada za Politykę Prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dzięki linkom umieszczonym na stronie highspot.pl, jak i tych, które umieszczają linki do strony highspot.pl. Niniejsza Polityka nie obejmuje zewnętrznych stron internetowych. wobec czego rekomendujemy zapoznanie się z odpowiednimi politykami prywatności.

Polityka cookies

Administrator informuje, że na stronie internetowej korzysta z plików cookies. Ciasteczka (ang. cookies) są to – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku) podczas odwiedzania naszej strony www. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pozwalają one na rozpoznanie przeglądarki podczas kolejnej Państwa wizyty na naszej stronie. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Jednoczesnie zwracamy Państwa uwagę, że istnieje mozliwość akceptacji bądź odrzucenia korzystania z plików cookies. Mogą Państwo ustawić przeglądarkę w taki sposób, żeby informowała Państwa o przechowywaniu plików cookies lub, żeby pliki cookies były dozwolone tylko przypadkowo lub, żeby były one odrzucane. Więcej informacji w tym zakresie znajdą Państwo w zakładce „Pomoc”swojej przegladarki internetowej.